Relacje inwestorskie

BitEvil S.A.

Zarząd
Rada Nadzorcza
Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZ
Maria Anna Belka 140000 10,45% 10,45%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ) 1200000 89,55% 89,55%
Razem 1340000 100% 100%
Statut
KRS
Regulamin WZ
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Raporty bieżące
Raporty okresowe
Data Symbol Źródło Temat
14.08.2017 EBI BE Raport kwartalny za 2Q
Informacje poufne
Walne zgromadzenia
Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580322 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, przy ul. M. Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie

Treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Formularz wykonywania prawa głosu

———————

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580322 (zwana dalej również: „Spółką”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 listopada 2017 roku, na godzinę 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, przy ul. Al. 3 maja 5 lok. 25 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E oraz prawdo Akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie
Projekty uchwał
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

Kalendarium
Dokument informacyjny
Informacja o Autoryzowanym Doradcy i Animatorze Rynku
Kontakt
Notowania
Pytania i odpowiedzi
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!